2016 'Adrift', OCAT Shenzhen, Shenzhen, China
2016 'Adrift', OCAT Shenzhen, Shenzhen, China
2016 'Adrift', OCAT Shenzhen, Shenzhen, China