2016 'Adrift', OCAT Shenzhen, Shenzhen, China

2016 'Adrift', OCAT Shenzhen, Shenzhen, China

2016 'Adrift', OCAT Shenzhen, Shenzhen, China