2018 Kuandu Biennale

2018 Kuandu Biennale "Seven Questions for Asia" /Section: 'Can Asia Produce Universality Through Diversity?' Curated by Pan Lu, Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei, Taiwan

2018 Kuandu Biennale "Seven Questions for Asia" /Section: 'Can Asia Produce Universality Through Diversity?' Curated by Pan Lu, Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei, Taiwan